Ekonomi

Birden fazla kişiye ait tapusu olan parsel nasıl bölünür?


Birden fazla kişiye ait tapusu olan parsel nasıl bölünür?

Kardeşimle bir arsa aldık kendi payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış olması gerekir. 
Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi gerekmektedir).

Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 

Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  

Ayrıca, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin otuzdördüncü bölümüne  ekli  (I)  sayılı  Tarife  Cetveli  gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

Yapı kullanma izin belgesini, vaziyet planını ve mimari projeyi nereden alabilirim?

Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.

Emlak Beyan Değerini gösteren belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Söz konusu belgenin tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir. (Kaynak: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)

 

 

 


Apsny News

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu