Ekonomi

Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir?


Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir?

Elbirliği halinde bulunan mülkiyetimi müşterek mülkiyete nasıl çevirebilirim?

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

80 yaşında babam satış yapacak sağlık raporu almak zorunda mıyız?

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

Kat irtifakı kurulması için gerekli evrak:

Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
Mimari proje
Vaziyet Planı (Toplu Yapılarda) 
Yönetim Planı

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evrak nelerdir?

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

Cebri satış nedir? Hangi belgelerle tapu müdürlüğüne gidilir ve harç ve döner sermaye ne kadardır?

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Gerekli belgeler ise;

Kimlik belgesi
İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.
İşlemin mali yönü ise; Alacağa mahsuben yapılan cebri satışlarda, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. Maddesinde belirtilen kurumlar harçtan muaf olup, diğer satışlarda ise 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı hesaplanır.

Ayrıca, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin otuz dördüncü bölümüne ekli  (I) sayılı  Tarife Cetveli gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.

 

Kaynak: Diğer


Apsny News

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın